POLITYKA PRYWATNOŚZI

Część I

Dane osobowe

Działajc w zgodzie z art. 13 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporzdzenie”), poniej przekazujemy Ci informacje dotyczce przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskanych na naszej stronie.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Balt Assistance Sp. z o. o. (dalej „Administrator” lub „GAP”).
2. Z Administratorem mona siskontaktowapoprzez:

2.1. Przesłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2.2. Kontakt telefoniczny pod numerem (71) 338 67 79,
2.3. Przesłanie pisma na adres jego siedziby, tj. ul. wieradowska, 51/57, lok. 102A, Wrocław, 50-559.

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, PaniPolina Nekrasova, moliwy jest poprzez:
- przes
łanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- przes
łanie pisma z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” na adres wskazany w pkt 2.3. powyej.

4. Twoje dane osobowe mogbyprzez nas przetwarzane w celu:
-
wiadczenie osobom odwiedzajcym stroninternetowusług w zakresie ubiegania sio produkty turystyczne oraz sprzeday im produktów turystycznych;
-udzielanie pomocy medycznej i prawnej osobom, których dane osobowe dotycz
;
-udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie (za po
rednictwem wiadomoci email lub telefonu). Podstawprawnprzetwarzania stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a jest nim moliwość ustosunkowania sido treci przesłanego przez Ciebie pytania;
-marketingu bezpo
redniego naszych produktów lub usług. Podstawprawnprzetwarzania stanowi wyraona przez Ciebie zgoda;
-ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstaw
prawnprzetwarzania stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a jest nim moliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Twoje dane osobowe mogzostaprzez nas przekazane nastpujcym podmiotom:
-podmiotom upowa
nionym do ich pozyskania na podstawie szczególnych przepisów prawa, -podmiotom przetwarzajcym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym w szczególnoci dostawcom usług IT, ewentualnie podmiotom przetwarzajcym dane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
-Towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje medyczne i inne.

6. Twoje dane osobowe mogbyprzez nas przetwarzane:
-do momentu wycofania wyra
onej przez Ciebie zgody,
-przez okres niezb
dny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba e skorzystasz z przysługujcego Ci prawa do sprzeciwu lub prawa do zapomnienia i Twoje żądania w tym zakresie zostanprzez nas rozpatrzone pozytywnie.

7. Twoje prawa to:
-prawo
żądania dostpu do danych osobowych,
-prawo do
żądania ich sprostowania,
-prawo
żądania usunicia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
-prawo do ograniczenia przetwarzania,
-prawo do przeniesienia danych (w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane s
na podstawie zgody i jednoczenie w sposób zautomatyzowany),
-prawo do sprzeciwienia si
przetwarzaniu (w zakresie, w jakim podstawprzetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes),
-prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych (w zakresie, w jakim jest ona podstaw
prawnich przetwarzania). Moesz wycofawyraonprzez Ciebie zgodw dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy zanim tego dokonasz.

W celu skorzystania z wyej wymienionych praw przekanam swoje żądanie w sposób okrelony w pkt 2 i 3 powyej.
Przysługuje Ci równieprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informujemy, e nie masz obowizku podania nam swoich danych osobowych, bdzie to jednak niezbdne w celu realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyej.

Część II

Pliki Cookies

Nasza strona wykorzystuje tzw. pliki Cookies, inaczej ciasteczka, czyli informacje, które zapisywane sna urzdzeniu kocowym, z którego korzystasz. Dane pochodzce z plików Cookies nie sprzez nas wykorzystywane do identyfikacji uytkowników naszej strony, służą jedynie celom zwizanym z administrowaniem serwisem, w szczególnoci celom zwizanym z zapewnieniem optymalnej obsługi strony.
Informacje pochodz
ce z plików Cookies mogbyprzez nas wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych, przy czym wyniki tych analiz i statystyk nie zawierajcech identyfikujcych uytkowników naszej strony.
Je
eli nie zgadzasz sina zapisywanie plików Cookies na Twoim urzdzeniu kocowym, moesz usunąć dotychczas zapisane tam pliki oraz zablokowamoliwość dalszego ich zapisywania poprzez zmianustawiew przegldarce, z której korzystasz. Takie działanie moe jednak utrudnikorzystanie z serwisów internetowych.

Część III

Zmiany

W przypadku zaistnienia zmian w wyej opisanych sposobach zbierania i przetwarzania informacji, treść niniejszej Polityki zostanie przez nas zmodyfikowana.