Wyjątki i ograniczenia

UBEZPIECZYCIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek następujących okoliczności

STAN WYJĄTKOWY LUB WOJENNY

Nadzwyczajne wypadki lub kolizje Wojskowe na terenie ważności umowy ubezpieczenia.

REWOLUCJA, BUNT, STRAJK

Niepokoje społeczne o różnym charakterze, w tym blokada lub akt terrorystyczny.

ENERGIA JĄDROWA

Konsekwencje wpływu energii jądrowej dowolnego rodzaju pochodzenia.

DZIAŁANIA NIEZGODNE Z PRAWEM

Działanie / bezczynność organów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego lub funkcjonariuszy tych organów.

TERENY NIEZALECANE

Terytorium krajów niezalecanych do wjazdu, a także terytorium oficjalnie ogłoszonej epidemii, zanieczyszczenia środowiska lub klęsk żywiołowych.

LECZENIE PLANOWE

Zaostrzenie chorób przewlekłych lub chorób, które pojawiły się przed rozpoczęciem podróży.

WYJĄTKI OD SPRAW UBEZPIECZENIOWYCH

W zależności od rodzaju ubezpieczenia istnieją następujące typowe wyłączenia, w których ubezpieczyciel nie zwraca kosztów:

1

Bezprawne Działania ubezpieczonego, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, próby samobójcze

2

Leczenie chorób powstałych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w tym chorób na etapie leczenia

3

Leczenie chorób przewlekłych, którymi ubezpieczony chorował podczas zawarcia umowy ubezpieczenia

4

Choroby i urazy związane z nieuzasadnionym ryzykiem i niebezpieczeństwem uszkodzenia życia i zdrowia, a także uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego (w tym wspinaczki górskiej, wspinaczki skałkowej, sportów powietrznych, wodnych, sportów motorowych, jazdy na rowerze, uprawiania skoków, wszelkiego rodzaju sportów narciarskich), uczestnictwa Ubezpieczonego w treningu, zawodach. Wymóg ten nie obowiązuje w stosunku do ubezpieczonych, dla których wniesiono dodatkową opłatę ubezpieczeniową i ustalono odpowiedni identyfikator celu podróży w umowie ubezpieczenia

5

Choroby i urazy powstałe w wyniku aktywności sportowej i na świeżym powietrzu, w tym jazda na nartach, snowboardzie, sankach, łyżwach, nurkowanie z akwalungiem, lotnie i inne bezsilnikowe pojazdy latające, jazda na motorowych i bezsilnikowych pojazdach dwukołowych, wędrówki w góry i na trudnym terenie. Wymóg ten nie obowiązuje w stosunku do ubezpieczonych, dla których wniesiono dodatkową opłatę ubezpieczeniową i ustalono odpowiedni identyfikator celu podróży w umowie ubezpieczenia

6

Usługi Medyczne, produkty i leki w związku z chorobami przewlekłymi, w tym z padaczką, cukrzycą, astmą oskrzelową, chorób układowych tkanki łącznej, łagodnych i złośliwych nowotworów, gruźlicą, hematologiczne, choroby autoimmunologiczne i демиелинизирующими chorobami, przewlekłą niewydolnością nerek, wirusowe zapalenie wątroby, oprócz zapalenia wątroby typu A, marskością wątroby, powikłania choroby wrzodowej (liczne owrzodzenia KDP i/lub żołądka, penetracja wrzodu, zwężenie odźwiernika), z wyjątkiem pogotowia ratunkowego

7

Usługi medyczne, towary i leki w związku z chorobami powstałymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w tym chorobami na etapie leczenia

8

Choroby i urazy powstałe podczas wykonywania przez Ubezpieczonego pracy fizycznej. Wymóg ten nie obowiązuje w stosunku do Ubezpieczonych, dla których wniesiono dodatkową opłatę ubezpieczeniową i ustalono odpowiedni identyfikator celu podróży w umowie ubezpieczenia

9

Usługi medyczne, produkty i leki związane z procesami zwyrodnieniowo-dystroficznymi związanymi z wiekiem, wrodzonymi anomaliami i wadami rozwojowymi, dziedzicznymi, zawodowymi, psychicznymi, chorobami o charakterze psychogennym, zaburzeniami mowy, z wyjątkiem opieki w nagłych wypadkach

10

Usługi medyczne, produkty i leki mające na celu poprawę i profilaktykę (w tym witaminy, szczepienia, leczenie uzdrowiskowe, badania profilaktyczne itp.)

11

Usługi medyczne, produkty i leki w stanach (choroby, urazy, oparzenia i zatrucia) powstałych w wyniku spożywania alkoholu, substancji odurzających i toksycznych

12

Uzyskanie przez Ubezpieczonego usług i / lub towarów, które nie są medycznie konieczne do diagnozowania i leczenia nagłych wypadków lub kosztów, które nie zostały wcześniej uzgodnione z asystentem lub Ubezpieczycielem

13

Uzyskiwanie zaświadczeń lekarskich dla instytucji publicznych i innych itp.

14

Leczenie doświadczalne, otrzymywanie przez Ubezpieczonego usług świadczonych przez Zakład Opieki Zdrowotnej lub osobę nieposiadającą odpowiedniej licencji. Leczenie metodami medycyny niekonwencjonalnej (irydodiagnostyka, biokorekcja), hipnoza, psychoterapia, refleksoterapia, suplementy biologiczne, fizjoterapia i terapia manualna, masaż

15

Operacje kosmetyczne i plastyczne, przeszczepy narządów i tkanek, protetyka. Zakup sprzętu medycznego, zakup protez i urządzeń medycznych zastępujących lub korygujących funkcje dotkniętych narządów, operacje z użyciem aparatu krążenia sztucznego (AIC), leki do terapii zastępczej, leczenie niepłodności, impotencji, dysfunkcji seksualnych, antykoncepcji.

16

Usługi medyczne, produkty i leki dotyczące zapalenia alergicznego skóry, w tym reakcje alergiczne na promieniowanie słoneczne, oparzenia słoneczne

17

Usługi medyczne, towary i leki związane ze szczególnie niebezpiecznymi infekcjami (dżuma, cholera, ospa naturalna i inne, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia kraju, którego obywatelem jest ubezpieczony)

18

Usługi medyczne, towary i leki dotyczące klasycznych chorób przenoszonych drogą płciową i zakażeń przenoszonych drogą płciową zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia

19

Usługi medyczne, produkty i leki dotyczące AIDS (HIV)

20

Zmiany masy ciała lub leczenie otyłości, modyfikacje ciała w celu poprawy stanu psychicznego lub emocjonalnego, w tym chirurgiczna zmiana płci

21

Ciąża i poród, z wyjątkiem ciąży pozamacicznej i konieczności przerwania ciąży ze względów medycznych

22

Operacje tętniaków naczyniowych inne niż operacje awaryjne w przypadku skomplikowanych tętniaków naczyń mózgowych, gdy istnieje zagrożenie dla życia Ubezpieczonego

23

Wszelkie usługi dentystyczne, z wyjątkiem usług mających na celu zapewnienie pilnej opieki stomatologicznej w celu wyeliminowania ostrego bólu zęba (bez instalowania stałego wypełnienia, zabiegów kosmetycznych itp.)

24

Leczenie lekami obniżającymi poziom lipidów

25

Usługi medyczne, towary i leki nieprzeznaczone i/lub niewłaściwie udokumentowane przez lekarza placówki medycznej w kraju pobytu Ubezpieczonego jako celowe i niezbędne do leczenia nagłego wypadku

Przypadku ubezpieczeniowym również nie jest:

 • szkody moralne, szkody pośrednie
 • szkody spowodowane błędem zawodowym lekarza
 • szkody wyrządzone mieniu Ubezpieczonego
 • odszkodowania za poszukiwanie i ratowanie Ubezpieczonego
 • straty lub wydatki, które mogłyby zostać odroczone do momentu powrotu Ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania
 • straty lub wydatki poniesione w kraju stałego zamieszkania, nawet jeśli są związane z ubezpieczeniem

1

Narażenia na eksplozję jądrową, promieniowanie lub skażenie radioaktywne

2

Działania wojenne, wojny domowe, niepokoje ludowe wszelkiego rodzaju czy strajki

3

Popełnienie lub próba popełnienia przestępstwa umyślnego z udziałem Ubezpieczonego lub ubezpieczonego

4

Pozostawanie ubezpieczonego w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, odurzenia lub zatrucia toksycznego

5

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także przekazywanie kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, narkotyków lub toksyczności lub osobie nieposiadającej prawa jazdy

6

Latanie dowolnymi samolotami, z wyjątkiem sytuacji, gdy ubezpieczony leci w roli pasażera w samolocie cywilnym, którego właściciel ma licencję na transport pasażerski

7

Umyślne spowodowanie samookaleczenia, samobójstwo Ubezpieczonego lub próby popełnienia samobójstwa

8

Służba w Siłach Zbrojnych i formacjach wojskowych

9

Utrata zdolności do pracy zawodowej nie jest wypadkiem ubezpieczeniowym i dlatego nie stanowi podstawy do dokonania wypłaty ubezpieczenia

10

Nie są uznawane za wypadek ubezpieczeniowy śmierć lub niepełnosprawność, które miały miejsce po sześciu miesiącach od dnia wystąpienia wypadku, który miał miejsce w czasie trwania umowy ubezpieczenia

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić dokonania wypłaty ubezpieczenia na podstawie umowy w przypadkach, gdy ubezpieczony (osoba ubezpieczona):

 1. Nie dostarczył ubezpieczycielowi bez uzasadnionego powodu w ustalonym umową terminie dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o uznaniu zdarzenia za przypadek ubezpieczeniowy i dokonania wypłaty ubezpieczenia
 2. Dostarczył ubezpieczycielowi świadomie fałszywe informacje lub fałszywe dokumenty dotyczące jego stanu zdrowia

Dodatkowe podstawy do odmowy wypłaty ubezpieczenia:

 • Umyślne działania Ubezpieczonego lub ubezpieczonego zmierzające do wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, które doprowadziły do jego
 • Popełnienie przez Ubezpieczonego lub ubezpieczonego umyślnego przestępstwa spowodowanego wypadkiem ubezpieczeniowym
 • Nieterminowe zgłaszanie przez Ubezpieczonego lub ubezpieczonego wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego bez uzasadnionych przyczyn lub stwarzanie ubezpieczycielowi przeszkód w określeniu okoliczności wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego
 • Niedostarczenie lekarzowi wyznaczonemu przez ubezpieczyciela możliwości zbadania ubezpieczonego

1

Wpływ energii jądrowej, skażenia radioaktywnego terytorium, wszelkiego rodzaju działań wojennych i ich skutków, aktów terrorystycznych, zamieszek, strajków, blokad, niszczenia lub uszkodzenia mienia na polecenie władzy cywilnej lub wojskowej, zamieszek, puczu, buntu, rewolucji, zanieczyszczenia środowiska

2

Zarządzanie ubezpieczonym dowolnym mechanizmem, z wyjątkiem legalnego zarządzania transportem osobistym i transportem wynajętym na potrzeby ruchu osobowego w kraju pobytu czasowego

3

Wszelkie działania, które podważają reputację, honor i godność osób trzecich

4

Dostarczenie Ubezpieczonemu notorycznie nieprawdziwych dokumentów lub podjęcie działań w celu zwiększenia szkody lub nieuzasadnionego zwiększenia wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego

5

Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za straty osoby trzeciej, które nastąpiły w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego, a mianowicie za:

 • Szkody moralne, oszczerstwa
 • Grzywny, kary i inne kary finansowe i administracyjne, utracone zyski
 • Wszelkie inne szkody, chyba że takie szkody są bezpośrednim skutkiem szkód osobistych lub majątkowych
 • Dostarczenie Ubezpieczonemu notorycznie nieprawdziwych dokumentów lub podjęcie działań w celu zwiększenia szkody lub nieuzasadnionego zwiększenia wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego
 • Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
 • Straty wyrządzone spadkobiercom pierwszej i drugiej tury ubezpieczonego
 • Szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia wynajmowanego przez Ubezpieczonego lub inną osobę mienia
 • Straty powstałe w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego prac eksperymentalnych, poszukiwawczych i badawczych
 • Odszkodowanie, które zostało zgłoszone Ubezpieczonemu przez osobę trzecią w terminie przekraczającym 183 dni od wystąpienia zdarzenia, które można zakwalifikować jako wypadek ubezpieczeniowy