Termin i zakres ubezpieczenia

DZIAŁANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

Początek akcji

Umowa ubezpieczeniowa nabiera mocy prawnej z dniem określonym w umowie ubezpieczeniowej jako dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, lecz nie wcześniej dnia wpłynięcia na konto lub wpłacenie do kasy Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej oraz momentu wyjazdu Ubezpieczonego poza granice kraju stałego zamieszkania.

Zakończenie akcji

Termin ważności umowy ubezpieczeniowej kończy się z chwilą wjazdu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania, nie później jednak wskazanej w umowie daty wygaśnięcia umowy.


Teren ubezpieczenia

Jest to kraj lub miejsce geograficzne określone w umowie ubezpieczenia, z wyjątkiem kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego i kraju, którego jest obywatelem.

  • Ubezpieczenie obowiązuje tylko na terytorium określonym w umowie ubezpieczenia oraz w czasie pobytu na terytorium określonym w umowie.
  • Zakres ubezpieczenia ustalany jest na podstawie porozumienia ubezpieczyciela i Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
  • Umowa ubezpieczenia obowiązuje poza krajem stałego zamieszkania ubezpieczonego / ubezpieczonego, w kraju (krajach) określonym w umowie ubezpieczenia.

Termin ubezpieczenia

Jest to liczba dni, w których ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za odszkodowanie dla ubezpieczonego z tytułu ryzyka określonego w programie ubezpieczenia Umowy.

  • Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia ustala się na podstawie porozumienia ubezpieczyciela i Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
  • Okres obowiązywania umowy nie może być dłuższy niż 381 dni.
  • W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia może być ustalony limit dni pobytu ubezpieczonego za granicą. Liczba dni pobytu za granicą może być równa okresowi ubezpieczenia i / lub krótszemu niż okres ubezpieczenia.
  • Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje wielokrotne Podróże, ubezpieczyciel jest odpowiedzialny w ciągu liczby dni określonych w umowie. Przy każdym wyjeździe za granicę okres ochrony ubezpieczeniowej jest automatycznie zmniejszany o liczbę dni spędzonych przez Ubezpieczonego na terytorium Umowy ubezpieczenia.