Świadczenia ubezpieczeniowe

SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI UBEZPIECZENIA

PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY ASYSTENCKIEJ

Płatność za świadczone usługi dla instytucji, które udzieliły pomocy ubezpieczonemu w ramach umowy ubezpieczenia, na podstawie dokumentów potwierdzających fakt wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego i określających koszt faktycznie udzielonej (niezbędnej) pomocy medycznej lub pomocy z nią związanej.
Forma dokumentów i terminy rozliczeń uzgadniane są przez ubezpieczyciela, firmę Asystencką oraz instytucję świadczącą usługi dla ubezpieczonego

Оплата через асистуючу компанію
Відшкодування витрат застрахованій особі

ZWROT KOSZTÓW UBEZPIECZONEMU

Zwrot kosztów następuje w przypadku, gdy ubezpieczony samodzielnie zorganizował i / lub opłacił usługi w ramach umowy ubezpieczenia i zostało to uzgodnione z firmą Asystencką / ubezpieczycielem lub przewidziane umową ubezpieczenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

WYPŁATY DLA NIELETNICH

Jeżeli ubezpieczony jest osobą niepełnoletnią, jego przedstawiciele prawni otrzymują wypłatę ubezpieczeniowa w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Po ustaleniu w umowie ubezpieczenia kilku beneficjentów wypłata ubezpieczenia jest dzielona między nich w równych częściach.

Виплати неповнолітнім

DOKUMENTY DO WYPŁATY UBEZPIECZENIA

Aby otrzymać wypłatę ubezpieczenia w przypadku otrzymania przez Ubezpieczonego usług medycznych, konieczne jest dostarczenie ubezpieczycielowi dokumentów określonych w Regulaminie ubezpieczenia.