Na co zwrócić uwagę

Przy zakupie polisy

Zwróć uwagę na wyjątki przewidziane w umowie ubezpieczenia

Zapoznaj się również z programem ubezpieczeniowym, aby poznać limity i warunki ubezpieczenia różnych rodzajów opieki

Jeśli podczas podróży planujesz aktywny wypoczynek, uprawiasz sport (w tym sporty ekstremalne), pamiętaj o poinformowaniu ubezpieczyciela, aby zagwarantować ochronę medyczną w przypadku obrażeń

PRZED PODRÓŻĄ

Leki

Aby uniknąć dodatkowych wydatków za granicą, warto zabrać ze sobą apteczkę z zestawem leków do pierwszej pomocy w przypadku chorób, które nie są opłacane z polisy ubezpieczeniowej

Polisa ubezpieczeniowa

Dokładnie sprawdź polisę ubezpieczeniową. Aby poprosić o pomoc, musisz poinformować:

 • seria / numer polisy
 • teren ubezpieczenia
 • termin ważności polisy
 • program ubezpieczenia

Wcześniej znajdź potrzebne informacje na polisie - skróci to czas i koszty rozmów telefonicznych z firmą asystową

Sposoby komunikacji

Metody komunikacji z firmą ubezpieczeniową i asystującą są wskazane na polisie ubezpieczeniowej lub stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej

PODCZAS PODRÓŻY

Teren działania polisy

Polisy z terytorium ubezpieczenia "Schengen" nie są ważne w niektórych krajach Unii Europejskiej!

Więcej
Teren działania polisy
 1. Jest to kraj lub miejsce geograficzne określone w umowie ubezpieczenia, z wyjątkiem kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego i kraju, którego jest obywatelem. Ubezpieczenie obowiązuje tylko na terytorium określonym w umowie ubezpieczenia oraz w czasie pobytu na terytorium określonym w umowie.
 2. Zakres ubezpieczenia ustalany jest na podstawie porozumienia ubezpieczyciela i Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
 3. Umowa ubezpieczenia obowiązuje poza krajem stałego zamieszkania ubezpieczonego / ubezpieczonego, w kraju (krajach) określonym w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowe ryzyko

W przypadku aktywności na świeżym powietrzu, sportu lub aktywności zawodowej do polisy stosuje się dodatkowy współczynnik korekcyjny. Zwiększa to koszty ubezpieczenia, ale gwarantuje ochronę medyczną w przypadku obrażeń.

Franszyza

Jeśli Twoja polisa obejmuje odliczenie, wówczas przy ubieganiu się o pomoc medyczną kwotę odliczenia należy zapłacić samodzielnie bez późniejszej rekompensaty.

Więcej
Bezwarunkowa Franczyza

W umowie ubezpieczenia można ustalić bezwarunkowe odliczenie w każdym przypadku ubezpieczeniowym-część szkody spowodowanej wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, która nie podlega zwrotowi przez ubezpieczyciela. W przypadku ustanowienia bezwarunkowego odliczenia ubezpieczyciel dokonuje wypłaty ubezpieczenia pomniejszonej o odliczenie.

Program ubezpieczenia

Sprawdź u Agenta limity i warunki ubezpieczenia różnych rodzajów opieki. Niektóre programy ubezpieczeniowe nie płacą za opiekę stomatologiczną, opiekę ambulatoryjną ani leki.

Ważność polisy

Roczna polisa ma normalny okres pobytu za granicą wynoszący 90 dni. Jeśli twój pobyt za granicą Przekroczył już 90 dni, Twoja polisa nie jest już ważna.

Więcej
Ważność polisy
 1. Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia ustala się na podstawie porozumienia ubezpieczyciela i Ubezpieczającego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
 2. Umowa ubezpieczenia wchodzi w życie z dniem określonym w umowie ubezpieczenia jako dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż wpłynięcie na konto lub wpłacenie do kasy ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej oraz moment wyjazdu ubezpieczonego / ubezpieczonego poza granice kraju stałego zamieszkania.
 3. Действие Договора страхования заканчивается с момента въезда Страхователя/Застрахованного лица в страну постоянного проживания, но не позднее указанной в Договоре даты окончания срока действия Договора.
 4. W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia może być ustalony limit dni pobytu ubezpieczonego za granicą. Liczba dni pobytu za granicą może być równa okresowi ubezpieczenia i / lub krótszemu niż okres ubezpieczenia.
 5. Okres obowiązywania umowy nie może być dłuższy niż 381 dni.
 6. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje wielokrotne Podróże, ubezpieczyciel jest odpowiedzialny w ciągu liczby dni określonych w umowie. Przy każdym wyjeździe za granicę okres ochrony ubezpieczeniowej jest automatycznie zmniejszany o liczbę dni spędzonych przez Ubezpieczonego na terytorium Umowy ubezpieczenia.

Zakup polisy on-line

Polisa ubezpieczeniowa zakupiona przez Internet zaczyna obowiązywać po 3-5 dniach od jej rejestracji. Zakup polisy online po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego jest naruszeniem umowy ubezpieczenia.